අපි ගැන

2004 සිට, Huzheng නව ක්‍රියාකාරී නැනෝ ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ පර්යේෂණ සහ යෙදීම් සඳහා කැපවී ඇත.

අපි පාරිභෝගිකයින්ට ගුණාත්මක නිෂ්පාදන ලබා දීමට උත්සාහ කරමු.තොරතුරු, නියැදි සහ උපුටා දැක්වීම් ඉල්ලන්න, අප අමතන්න!

පරීක්ෂණයක්