අපි ගැන

2004 වසරේ සිට, Huzheng නව ක්රියාකාරී නැනෝ ද්රව්ය පිළිබඳ පර්යේෂණ සහ අයදුම් කිරීමට තමන් කැප කර ඇත.

අපි ගුණාත්මක නිෂ්පාදන පාරිභෝගිකයන් වෙත ලබා දීමට උත්සාහ කරනවා. ඉල්ලීම තොරතුරු, ආදර්ශ සහ Quote, අප අමතන්න!

පරීක්ෂණයක්