ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

2004 ರಿಂದ, ಹುಜೆಂಗ್ ಹೊಸ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾನೊ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಉತ್ಪನ್ನ

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ.ಮಾಹಿತಿ, ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ!

ವಿಚಾರಣೆ