អំពី​ពួក​យើង

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2004 មក Huzheng បានលះបង់ខ្លួនឯងក្នុងការស្រាវជ្រាវ និងការអនុវត្តសម្ភារៈណាណូដែលមានមុខងារថ្មីៗ។

ប្រវត្តិនៃការអភិវឌ្ឍន៍

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2004 មក Huzheng បានលះបង់ខ្លួនឯងក្នុងការស្រាវជ្រាវ និងការអនុវត្តសម្ភារៈណាណូដែលមានមុខងារថ្មីៗ។

យើងខិតខំផ្តល់ជូនអតិថិជននូវផលិតផលដែលមានគុណភាព។ស្នើសុំព័ត៌មាន គំរូ & សម្រង់ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ!

ការសាកសួរ