អំពី​ពួក​យើង

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2004 មក Huzheng បានឧទ្ទិសខ្លួនវាទៅនឹងការស្រាវជ្រាវនិងសម្ភារណាណូកម្មវិធីមុខងារថ្មី។

យើងខិតខំដើម្បីផ្តល់ឱ្យអតិថិជននូវផលិតផលដែលមានគុណភាព។ ពស្នើសុំគំរូ & quot, ទំនាក់ទំនងយើង!

សំណួរ