เงินแบคทีเรีย Masterbatch AGS-DMB5000 / AGS-ZMB6000